Skip to content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Selection: Selection Grafische Diensten B.V., tevens handelend onder de namen Selection Super Copy en
  Selection Print & Mail, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30149640;
  b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Selection opdracht heeft gegeven tot het vervaardigen van zaken of het verrichten van werkzaamheden.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Selection en Opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden schriftelijk door partijen is afgeweken.

Artikel 2: Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes van Selection zijn vrijblijvend. Een offerte is in ieder geval een maand na verzending door Selection verworpen.
 2. De overeenkomst komt slechts tot stand op het moment dat Selection de overeenkomst schriftelijk bevestigt of op het moment dat Selection met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 3: Levering

 1. Overeengekomen levertijden en levertermijnen zijn indicatief.
 2. De plaats van aflevering is het magazijn van Selection te Woerden.
 3. Indien vervoer van de afgeleverde zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen bij bezorging dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever weigert of nalatig is de afgeleverde zaken in ontvangst te nemen, zullen de zaken voor de duur van drie maanden worden opgeslagen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Na drie maanden worden de afgeleverde zaken vernietigd.
 4. Selection is bevoegd verkochte zaken in delen te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Selection bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4: Annulering

 1. Indien Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert of opzegt, is Opdrachtgever gehouden om aan Selection alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht gemaakte kosten, alsmede winstderving aan de zijde van Selection, te vergoeden, met een minimum van 50% van de overeengekomen prijs.

Artikel 5: Zet- druk of andere proeven

 1. Opdrachtgever is gehouden de door hem van Selection ontvangen zet- druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Selection terug te zenden. Goedkeuring van de proeven door Opdrachtgever geldt als erkenning dat Selection de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 2. Selection is niet aansprakelijk voor afleidingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 3. Elke op verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

Artikel 6: Afwijkingen

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijk ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet- druk of andere proeven, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben.
 2. Afwijkingen, toegestaan volgens de algemene voorwaarden van de leverancier van de door Selection gebruikte materialen en halffabricaten, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. Selection zal Opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van de desbetreffende voorwaarden toezenden.
 3. Selection is bevoegd de overeengekomen zaken met een afwijking van 10% van het overeengekomen aantal te leveren. Het meer of minder geleverde aantal wordt als meerwerk in rekening gebracht respectievelijk verrekend met de overeengekomen prijs.

Artikel 7: Eigendom productiemiddelen

 1. Alle door Selection of door Selection ingeschakelde derden vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stansmessen en vormen, (folie-) preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven eigendom van Selection. Opdrachtgever krijgt het niet exclusieve recht tot gebruik van de door Selection in het kader van de overeenkomst vervaardigde zaken.
 2. Selection is niet gehouden de in dit artikel bedoelde zaken in bewaring te houden. Indien Selection en Opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door Selection zullen worden bewaard, geschiedt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever en voor de duur van ten hoogste één jaar.
 3. Selection blijft steeds rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar in het kader van de overeenkomst vervaardigde zaken.

Artikel 8: Auteursrechten

 1. Opdrachtgever garandeert Selection, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvuldiging of het openbaar maken van de van opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. Opdrachtgever vrijwaart Selection zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in de vorige alinea gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Selection bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Selection door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Selection de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Selection steeds rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde zaken zoals genoemd in artikel 7, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 4. De door Selection volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals genoemd in de eerste alinea van dit artikel, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behoren gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Selection bestaat, niet zonder haar schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 5. Opdrachtgever krijgt na de levering door Selection het niet exclusieve recht tot gebruik van de door Selection in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of werken in de zin van de vorige alinea.
 6. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 9: Aangeleverde materialen en producten

 1. Indien Opdrachtgever met Selection is overeengekomen dat Opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering tijdig zorg te dragen. De materialen en/of producten dienen van goede kwaliteit en kwantiteit te zijn. Opdrachtgever zal hiertoe instructie en opgave van Selection vragen. Het gebruik en de opslag van deze materialen en/of producten geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Selection is niet gehouden de van Opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op geschiktheid te onderzoeken.
 3. Selection is gerechtigd over de resten van de door Opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken. Opdrachtgever is op verzoek van Selection gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede resten hiervan bij Selection af te halen, bij gebreke waarvan de materialen en producten voor rekening van Opdrachtgever worden opgeslagen en/of vernietigd. De kosten voor opslag en/of vernietiging van genoemde zaken bedragen 15% van de overeengekomen prijs, met een minimum van € 100,-.

Artikel 10: Reclame

 1. Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na levering de geleverde zaken te onderzoeken. Klachten over de geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan Selection, bij gebreke waarvan het recht tot vordering van nakoming en/of schadevergoeding vervalt.
 2. Selection is niet verplicht een ondeugdelijke prestatie te herstellen maar is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie te verrichten.
 3. De prestatie van Selection geldt in elk geval als deugdelijk, indien Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, dan wel in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Selection geleverde zaken blijven het eigendom van Selection totdat Opdrachtgever aan alle verplichtingen ter zake van de overeenkomst, overige bestaande overeenkomsten en hiermee verband houdende verplichtingen heeft voldaan.
 2. Selection is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij Opdrachtgever of derden die de zaak voor Opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen.

Artikel 12: Prijswijziging en meerwerk

 1. Selection is gerechtigd na het sluiten van de overeenkomst de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één of meer kostprijsverhogende factoren zich voordoen. Indien deze prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen. Artikel 4 van deze algemene voorwaarden is onverkort van toepassing.
 2. Indien Selection werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, is Selection bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen. Deze werkzaamheden of andere prestaties schorten de overeengekomen of verwachte datum van aflevering op.

Artikel 13: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim; Opdrachtgever is daarna incassokosten en rente van ten minste 1% per maand verschuldigd.
 2. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het achterstallige bedrag, met een minimum van € 100,- exclusief BTW. Indien de werkelijk buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn, is Opdrachtgever deze verschuldigd.
 3. Opdrachtgever is de werkelijk gemaakte gerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Artikel 14: Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Eventuele aansprakelijkheid van Selection is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Selection uitgekeerd wordt. Bij ontstentenis van een dergelijke uitkering, is de aansprakelijkheid van Selection beperkt tot het factuurbedrag dat in rekening gebracht is voor dat deel van de overeenkomst waarbij de schade is ontstaan.
 2. Selection is niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst, noch aansprakelijk voor enige schade, indien sprake is van overmacht.
 3. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Selection onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
 4. Onder overmacht wordt ook begrepen: storingen in het bedrijf van Selection, waaronder telecommunicatie- en ICT-storingen en gebreken in de leveringen van derden.
 5. Indien sprake is van overmacht, is Selection bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15: Geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten tussen Selection en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Rechtbank Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Selection het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nummer 30149640.